تاریخ : یکشنبه هجدهم اردیبهشت ۱۳۹۰
نویسنده :

اختلالات ریتم قلبی :

 در حوالی عمل (perioperative) معمولا گذرا وmultifactorial هستند. علتهای قابل برگشت اختلالات ریتم قلبی در حوالی عمل جراحی شامل هیپوکسمی – هیپوونتیلاسیون و هیپرکاپنه همراه آن -کاتکولامین های اندروژن یا اگزوژن - اختلالات الکترولیتی- اسیدمی- جایگزنی بیش از حد مایعات- آنمی و substance withdrawal هستند.

تاکی کاردی:

علتهای شایع تاکی کاردی سینوسی در PACU شامل :درد و  بیقراری -هیپوونتیلاسیون و هیپر کاپنه همراه آن -هیپوولمی و لرز هستند. علتهای ناشایع تر ولی جدی تر شامل خونریزی - شوک سپتیک یاکاردیو ژنیک - آمبولی ریوی-  طوفان تیروئیدی و هیپرترمی بدخیم هستند.

اختلالات ریتم دهلیزی:

بعد از یک عمل جراحی غیر کاردیوتوراسیک ماژور میزان بروز اختلالات ریتم دهلیزی در دوران post operationممکن است تا 10درصد باشد.ای میزان حتی ممکن است بعد از عمل جراحی قلبی و توراسیک بیش از این باشد.  تحریک شدن دهلیز در جریان عمل جراحی را عامل این موضوع می دانند. ریسک فیبریلاسیون دهلیزیpost op در صورت وجود ریسک فاکتورهای قلبی - مثبت بودن بالانس مایعات - اختلالات الکترولیتی و افت اشباع اکسیژن  بالاتر خواهد بوداین اختلالات ریتم دهلیزی تازه پدید آمده خوش خیم نیستند چرا که با طولانی تر شدن مدت اقامت در بیمارستان و بیشتر شدن مرگ و میر همراه هستند.

اختلالات ریتم بطنی:

PVCوBigeminy بطنی بطور شایع در PACU اتفاق می افتند. PVC هااغلب منعکس کننده ی افزایش تحریک سیستم اعصاب سمپاتیک هستند و ممکن است با انتوباسیون تراشه-درد و هیپرکاپنه گذرا دیده شوند.vtacواقعی نادر است ونمایانگر وجود یک پاتولوژی قلبی زمینه ای است.در صورتtorsade de point طولانی شدن QT ممکن است مربوط به خود قلب یا مربوط به دارو باشد.(آمیودارون یا پروکائینامید یا دروپریدول).

برادی آریتمی ها:

برادی آریتمی ها در PACU معمولا یاتروژنیک هستند . علتهای مربوط به دارو شامل استفاده از بتابلوکرها- anticholin esterase reversal برای داروهای بلوک کننده ی عصبی عضلانی-  اوپیوئیدها و درمان با pexame DETOMIDINEمی باشند.علتهای وابسته به بیماری و علتهای وابسته به نوع عمل جراحی شامل اتساع روده ها  افزایشICP یاIOP و آنستزی اسپاینال هستند.یک بلوک اسپاینال high که فیبرهای cardioacceleratory را که ازT1 تاT4  منشا میگیرند تحت تاثیر قرار دهد میتواند منجر به برادی کردی شدید شود.سمپاتکتومی حاصله  برادی کاردی و کمبود حجم داخل عروقی احتمالی و کاهش بازگشت وریدی که از آن حاصل میشود  میتواند حتی در افراد جوان سالم برادی کاردی ناگهانی و ایست قلبی ایجاد نماید.

فیبریلاسیون دهلیزی:

اولین هدف فوری در درمان فیبریلاسیون دهلیزی new - onset کنترل سرعت پاسخ بطنی است .بیمارانی که فاقد ثبات همودینامیک هستند ممکن است نیازمند به کاردیوورژن الکتریکی فوری شوند.اما اغلب بیماران به روش داروئی بوسیله ی یک بتا بلوکر یا یک بلوک کننده کانال کلسیمی وریدی قابل درمان هستند. دیلتیازم در بیمارانی که استفاده از بتا بلوکرها در آنها ممنوع است داروی انتخابی است.اگر بی ثباتی همودینامیک نگران کننده باشد اسمولول که که یک بتا بلوکر کوتاه اثر است از انتخاب هاست. کنترل ریت قلبی با این داروها معمولا از نظر کاردیوورژن شیمیایی در بیماران post opکه آریتمی آنها به واسطه کاتکولامین ها ایجاد شده کافی است.اگر هدف درمانcardio version شیمیایی است میتوان یکloading dose از آمیودارون را در PACU به بیمار داد . البته با آگاهی به این موضوع که طولانی شدن QT برادی کاردی و هیپوتانسیون می توانند با تزریق وریدی آمیودارون همراه باشند.

درمان:درجه اهمیت و اورژانس بودن یک اختلال ریتم قلبی وابسته به عواقب فیزیولوژیک آن خصوصا هیپوتانسیون یا ایسکمی قلبی و یا هر دو است.تاکی آریتمی ها زمان پرفیوژن کروناری را کاهش میدهند ومصرف اکسیژن قلب را افزایش میدهد . شدت اثر آنها به عملکرد زمینه ای قلب بستگی دارد و بیشترین ضرر تاکی آریتمی ها در بیمارانی که بیماری عروق کرونر دارند دیده میشود.در مقابل برادی کاردی در بیمارانی اثرات زیان بار بیشتری دارد که یک حجم ضربه ای(Stoke volume)ثابت دارند مانند Infant -بیماران باRestrictive pericardial diseaseیا تامپوناد قلبی.

ساختار درمان بطور عمده بر روی اصلاح علتهای زمینه ای بنا می شود(مانند: هیپوکسمی یا اختلالات  الکترولیتی) هنگامی که بر روی انتخابهای درمانی فکر میکنیم میبایست نقش احتمالی ایسکمی میو کارد یا پیش آمدن آمبولی ریوی را در نظر داشته باشیم.

ترجمه میلر2010 : دکتر الهام اخیای ،دکتر کسری دهقان

ویرایش : دکتر سلطان احمدی

تایپ: دکتر نگین حسین زاده


موضوعات مرتبط: متفرقه
آخرین مطالب

قالب بلاگفا

قالب وبلاگ

purchase vpn

بازی اندروید